Tổng Hợp Tính Từ Tính Cách Con Người Trong Tiếng Anh

     

“TIMMY nhắm tới phương châm sản xuất một công tác đào tạo và huấn luyện được thiêt kế nói riêng cho người đi làm với đông đảo câu chữ với năng lực gần kề cùng với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận sự việc theo cách thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên hoàn toàn có thể áp dụng vào công việc thực tiễn ngay lập tức sau mỗi buổi học tập.”

Đăng cam kết tức thì


Bạn đang xem: Tổng Hợp Tính Từ Tính Cách Con Người Trong Tiếng Anh


*Xem thêm: Cửa Nhà Vệ Sinh Đối Diện Cửa Phòng Ngủ, Hóa Giải Sai Lầm Thiết Kế

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mắt, hớn hsinh sống, tươi cười cợt, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: rất có thể đam mê nghi, hoàn toàn có thể đam mê ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: dễ thương và đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân thiết, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền khô hòa, nhẹ dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: gan dạ, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài bố, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bát ngát, không bờ bến

Bright /braɪt/: thông minh, thông minh, nkhô giòn trí, đầy niềm tin, rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: tphải chăng con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: gồm niềm tin đúng theo tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo Apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào pđợi, thịnh biên soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân từ, êm ả, dìu dịu, hòa nhã

Glib /glib/: lém nhẹm lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, giỏi, giỏi, cáng đáng, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: giỏi đẹp, đẹp đẽ, hay vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: từ tốn, nhún mình nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: bao gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: vô tư, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: cần mẫn, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bạn dạng năng, vì chưng bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: hiền hậu, khoan dung

Modern /’mɔdən/: văn minh, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ntạo thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: gồm trách rưới nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thạo, khéo léo

Smart /smɑːt/: đầy niềm tin, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: to gan mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: hy vọng manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: trực tiếp thắn, ko bít bít, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: bí mật đáo, khó gần, không toá mở

Cold /kould/: giá buốt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng về trong, nhút ít nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo nhà nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: solo thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng thiếu ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên ổn lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm bốn, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: đọc biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: mê say phiêu lưu

Active sầu /’æktiv/: lành mạnh và tích cực, nkhô giòn nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: thoải mái và dễ chịu, dễ thương và đáng yêu, vui vẻ, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo dỡ vát, xông xới, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình ảnh giác, lanh lợi, tỉnh giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: sexy nóng bỏng, thu hút, cám dỗ, có duim, có tác dụng mê mẩn, làm cho xiêu lòng lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: tốt làm cho phúc, tuyệt thao tác làm việc thiện tại, từ bỏ trung tâm, thương thơm fan, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: giỏi, thánh thiện, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: tất cả năng lượng, nhuần nhuyễn, giỏi, gồm khả năng

Caremiễn phí /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: thoáng rộng, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi msinh hoạt, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi mlàm việc, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt góp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinc nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: dỡ vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: từ bỏ tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: linh hoạt, đầy sinch lực, mạnh bạo, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, linh hoạt, lanh lợi

Tính từ chỉ tính giải pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: tự phụ, kiêu sa, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: giỏi chỉ thị fan khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: tự phú, sang chảnh và kiêu sa, tự cao từ bỏ đại

Haughty /’hɔ:ti/: tự phụ, ngạo nghễ

Vain /vein/: sang chảnh và kiêu sa, tự phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tmê say vọng

Angry /’æηgri/: khó tính, khó tính, cáu

Artful /’ɑ:tful/: man trá, tinc nhãi ranh, yêu tinh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ hang, hổ thứa hẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tsi mê lam

Awful /’ɔ:ful/: khôn cùng giận dữ, khó chịu vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tuyệt cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: ti tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, tục tằn, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn hào, lếu xược

Careless /’keəlis/: thiếu cẩn trọng, sơ sẩy, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô dạy dỗ, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất hay, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, cuồng loạn, gàn xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (lớn be cross with somebody: cáu cùng với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: tục tằn, thô tục, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo trá, rạng rỡ vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn chổ chính giữa, tàn tệ, bao gồm máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: vụng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tuyệt không tin tưởng,tốt chỉ trích cay độc, giỏi nhạo báng, giễu cợt


Chuyên mục: