Sở xây dựng vĩnh phúc

     
*

*

Sở Xây dựng thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng như sau:

– Tổng số chỉ tiêu thi tuyển năm 2020 là 01 chỉ tiêu.

Bạn đang xem: Sở xây dựng vĩnh phúc

– Thời gian thông báo, nhận và thẩm định hồ sơ thi tuyển:

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thông báo./.


*****Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Phát hiện, lựa chọn, trọng dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý để bổ nhiệm vào vị trí thi tuyển.

– Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của Sở.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

– Bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể của Sở;

– Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức triển khai thi tuyển;

– Bảo đảm sự kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị;

– Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của vị trí thi tuyển; cách thức thi phải tạo được môi trường để người dự thi thể hiện được năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân trong chuyên môn và quản lý; bảo đảm lựa chọn được người thực sự có đức, có tài, gắn với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm.

Xem thêm: Bán Đất Vườn Nha Trang - Bán Đất Nông, Lâm Nghiệp Khánh Hòa 2021

III. CHỨC DANH THI TUYỂN

– Thi tuyển 01 Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi

– Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch tại chỗ của chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng và đang công tác tại Viện quy hoạch xây dựng;

– Công chức, viên chức không công tác tại Viện quy hoạch xây dựng nhưng thuộc các phòng chuyên môn khác của Sở Xây dựng; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

2. Đối tượng được đề cử tham gia dự thi

– Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng hoặc chức danh tương đương (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Viện quy hoạch xây dựng) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng đề cử và được Đảng ủy Sở Xây dựng đồng ý bằng văn bản.

– Đối tượng được đề cử tham gia dự thi phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

3. Đối tượng bắt buộc đăng ký dự thi

– Viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh cần thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

– Đối tượng quy định tại Điểm này được quyền không đăng ký tham gia dự thi trong các trường hợp sau:

– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.


Chuyên mục: