Nghi thức phóng sanh don gian

     
*

*


NGHI THỨC PHÓNG SANH Dương chi tịnh tbỏ, Biến sái tam-thiên, Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên, Pháp-giới quảng tăng diên, Diệt tội tiêu khiên, Hỏa-diệm hóa hồng-liên. Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát.(3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI (Toàn thể đại bọn chúng phần lớn tụng) Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi vai trung phong đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam tế bào A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra domain authority, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ dùng lô trang bị lô, pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rxe hơi rô, người thương đề dạ, người tình đề dạ, tình nhân đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị Fe ni mãng cầu, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu, đá ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. "Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha". (3 lần) Nam-mô thường-trụ thập phương thơm Phật, Nam-tế bào thường-trụ thập phương Pháp, Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng, Nam-tế bào Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật, Nam-tế bào Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật, Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam-tế bào Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương Phật, Nam-mô Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Nam-mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Nam-mô Đạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát. GIẢI NGHIỆP.. KỆ : Hữu tình bọn chúng đẳng túc nghiệp đa, Trí sử klặng sanh chế tạo ra võng la, Hạnh ngộ thiện tại dulặng công-đức đại, Quy-y Tam-bảo tội tiêu tùng. Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Thiên giá giá bán, địa giá giá, La võng thay đổi tác Phật ca-sa, Thất bảo Như-Lai phóng sinh kệ: Tđọng đại yết đế hộ pchờ tha. Phi chũm, tẩu trúc qui tô khứ, Ngư biết hà giải lạc tkhô hanh sa. Nhược hữu nhứt cá bất đắc bay, Sơn thần tdiệt tướng mạo hộ pngóng tha. Án linc cảm ứng tóa ha. (3 lần)

PHẬT NGÔN : Trình nhiều trưởng thiểu, giữ nhập hoành sanh, nỗ lực tri nhữ đẳng, tích dĩ ám tế lẩn thẩn mê mệt, bất tu chánh niệm, Kyên ổn đắc vũ mao lâm giới, tchúng ta thủ liệt hình, thủy lục phi không, chủng chủng bất nhứt, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng tại đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng thiện sĩ, tài thục (chuộc, cứu) nhữ thân, vạn tử đắc sinh, lai demo chiến thắng địa. Kyên ổn thỉnh clỗi thánh giả nhữ linh thông, nhữ đẳng tdiệt, lục, không, tánh chúng sinh đầu thành nlỗi đương nhứt trọng điểm quy y Tam bảo: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật lưỡng túc tôn, Quy y Pháp ly dục tôn Quy y Tăng chúng trung tôn. Quy y Phật bất đọa âm phủ, Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, Quy y Tăng bất đọa bàng sinh. Quy y Phật chình ảnh, Quy y Pháp cảnh, Quy y Tăng chình họa. (3 lần)

SÁM HỐI Quy y Tam bảo viễn ly tam đồ vật khổ. Nhữ đẳng slàm việc tạo ra chỏng độc ác, giai vị vô thỉ tsay đắm sảnh mê mẩn, tùng thân ngữ ý đưa ra ssinh hoạt sanh, nhứt thiết bọn chúng đẳng giai sám hối. Nam tế bào Cầu sám ăn năn Bồ tát (3 lần). XƯỚNG: Nhữ đẳng Phật-tử quy-y Tam-bảo cận sám-hối dĩ, nhữ tội chướng phá hủy, trí-huệ knhị minc, phân phát Bồ-Đề trung khu, cầu sanh Tây-pmùi hương Cực-lạc thế-giới, liên-hoa hóa-sanh, nhập bất tân hận địa. Hiện tiền đại-chúng vị (tbỏ, lục, không) tánh chúng-sanh, nhứt trọng điểm niệm Phật.

Bạn đang xem: Nghi thức phóng sanh don gian

TỤNG: A-Di-Đà Phật thân kim nhan sắc, Tướng hảo quang-minc vô đẳng luân, Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di, Cám mục trừng thanh hao tứ đại hải. Quang-trung hóa Phật vô-số ức, Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, Tđọng thập bát nguyện độ chúng-sanh, Cửu phđộ ẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam-mô Tây-pmùi hương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật. Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 lần) Nam-tế bào Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần) Nam-tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) Nam-tế bào Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu loài kiến ngũ-uẩn giai ko, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị ko, không tức thị sắc; tchúng ta, tưởng, hành, thức, diệc phục nlỗi thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng tá, bất sinh vong mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất sút. Thị gắng ko trung, vô nhan sắc, vô tchúng ta, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinc, hương thơm, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minch diệc, vô vô-minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô snghỉ ngơi đắc nuốm, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa nạm tâm vô quái-ngại; vô quái-hổ thẹn cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu giúp cánh Niết-bàn, Tam-thay chỏng Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều vắt đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chụ, thị đại minc chụ, thị vô-thượng chụ, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, crộng thiệt bất lỗi.

Cố tmáu Bát-nhã-ba-la-mật-nhiều crúc, tức thuyết chụ viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha.

HỒI HƯỚNG Phóng-sanh công-đức thù chiến hạ hạnh Vô-biên chiến thắng phước giai hồi-phía, Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sinh, Tốc vãng vô-lượng quang quẻ Phật sát. Nguyện tiêu tam-cphía trừ phiền-não Nguyện đắc trí-huệ crộng minh liễu, Phổ nguyện tội cphía tất tiêu trừ, Thế gắng thường hành Bồ-Tát đạo. Nguyện sinh Tây-pmùi hương Tịnh-độ trung, Cửu phẩm Liên-hoa vi prúc mẫu Hoa knhì con kiến Phật ngộ vô-sinh Bất tân hận Bồ-Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ test công-đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ chúng-sinh, Giai cùng thành Phật đạo.

Xem thêm:

(Đánh khánh 3 tiếng, xướng): Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa, Hạnh đắc kyên ổn triêu hội nhà gia; Ngã kyên ổn pđợi nhữ du du khđọng. Nguyện kỳ tín nhà phúc hà sa. Nam-mô Trường-Tbọn họ Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) PHỤC NGUYỆN: Đại giáng oai vệ quang quẻ, minh gia tế độ, sinh vật hậu vắt, tảo phùng chánh pháp, tối hội chứng vô sanh. Tín nhà hiện tại chi phí slàm việc cầu may mắn, snghỉ ngơi nguyện tùng trung khu, quá vãng vong linch cao cả thánh chình họa.

PHỔ NGUYỆN: Quốc thái dân an, Gia môn hưng thạnh, quyến nằm trong bình an, âm chình họa trần gian, tề thành Phật đạo.

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẳng mồ tam mãn nhiều, chủng loại đà nđộ ẩm. A chén ra để, hạ nhiều xá ta nẳng nđộ ẩm. Ðát diệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, để sắc sá, nhằm dung nhan sá, dung nhan trí rị, nhan sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha (3 lần).

Bắt đầu vừa thả vừa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật cho tới Lúc thả hết cá trả mãn.

*
Trở Lại Đầu Trang


Chuyên mục: