Lệnh xoay trong cad 2007

     
Xoay đối tượng trong AutoCAD – Lệnh Rotate trong CAD

1. Cách gọi lệnh xoay đối tượng trong trong AutoCAD – Lệnh Rotate trong CAD

Muốn xoay đối tượng trong AutoCAD ta có các cách:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh ROTATE hoặc ROCách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn ROTATE

-Ý nghĩa: Lệnh Rotate dùng để quay các đối tượng được chọn chung quanh một điểm gốc (Base point ) gọi là tâm quay (Hình 1)

*

2. Sơ đồ thực hiện lệnh xoay đối tượng trong AutoCAD
*

-Giải thích câu lệnh

*

3. Các lựa chọn của lệnh xoay đối tượng trong AutoCAD

-Reference: Nếu tại dòng nhắc “Specify rotation angle or :” ta nhập R – ENTER thì sẽ xuất hiện các dòng nhắc sau:

*

4. Ví dụ

-Hiệu chỉnh hình sau (Hình 2) sao cho đỉnh của tam giác hướng vào tâm đường tròn đã cho:

Command: ROTATE (RO) – ENTERCurrent positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0Select objects: Kích chọn đối tượng tam giác tại L2 (Hình 2).

Bạn đang xem: Lệnh xoay trong cad 2007

Select objects: Kích chọn đối tượng L1 (Hình 2).Select objects: – ENTERSpecify base point: Kích chọn điểm P1 (Hình 2).

Xem thêm:

Specify rotation angle or : – ENTERSpecify the reference angle : Kích chọn điểm P1 (Hình 2).Specify second point: Kích chọn điểm P2 (Hình 2).Specify the new angle: Kích chọn điểm P3 (Hình 2).
*

NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Hàng trăm dự án xây dựng đang mở thầu


Chuyên mục: