Kinh vu lan và báo hiếu

     

(Thắp 3 cây hương thơm, quỳ ngay thật, rứa mùi hương ngang trán niệm phệ bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật trường đoản cú gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Cđợi trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan và báo hiếu

(Xá rồi đọc tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, mang đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng nhường nhịn trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn định sư Từ phú Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp bố cõi mười phương Tăng bọn chúng, mong muốn từ bi tiếp độ hương thơm linch. Cửu huyền Thất tổ rất thăng, bà bầu thân phụ hiện thay phước tăng tbọn họ trường. Khắp chúng sinh rõ con đường đạo đức nghề nghiệp, bay muội mê chứng bậc quang đãng minch. Ngưỡng ước ao đức cả oai vệ linh, tự bi thảm xót minh chứng phù hộ.

NAM MÔ THẬP.. PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắn hương thơm vào lư với hiểu bài bác kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp ttách fan,

Cha lành chung bốn các loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường rỗng yên,

Đạo thông cảm không thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương thơm Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện tại,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trọng tâm đhình họa lễ: Nam mô Tận hỏng ko biến chuyển pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương clỗi Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp clỗi Tôn Bồ-tát, Linc Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Tây phương thơm Cực lạc trái đất đại trường đoản cú đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô hanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng tốt ngồi tùy ý, vô chuông mõ cùng đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén cừu lũ,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Clỗi Phật rõ biết ngọn gàng hương thơm chí thiềng

Pháp thân toàn bộ hiện tại tiền

Chứng minch hương nguyện phước ngay thức thì ban mang lại.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trọng điểm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ domain authority.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà domain authority, ma ha tát đoả bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rxe hơi rô, tình nhân đề dạ ý trung nhân đề dạ, người yêu đà dạ người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị dung nhan ni mãng cầu, bố dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu hết sức nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc kiếm tìm cầu.

Con nay nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện phát âm Nhỏng Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc nhỏng vầy:

Một thusinh sống nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn mang đến phụ huynh ngoài vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả mong muốn thường,

Làm con hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn bên dưới bên trên tìm tầm

Thấy vong chủng loại sanh có tác dụng ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình thái,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết chị em đói khát ai hoài tình rạm.

Lo phđộ ẩm đồ mang dâng tự mẫu mã,

Đặng đỡ lòng đau đớn lâu nay,

Thấy cơm trắng, bà mẹ hết sức sợ hãi,

Tay tả che che hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí cnạp năng lượng không xong xuôi,

Sợ bọn chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm gửi không tới mồm đà,

Hoá thành than lửa nuốt cơ mà đặng đâu.

Thấy điều đó gian khổ thê thảm,

Mục Kiền Liên nâng niu xót thương thơm,

Mau mau về cho giảng đường,

Bạch cùng Sư phú khoảng phương giải nàn.

Phật bắt đầu bảo rõ ràng căn uống cội.

Rằng bà mẹ ông nơi bắt đầu tội hết sức sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình quan trọng ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu phệ,

Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, tứ vì chưng Thiên vương

Cộng cha cõi sáu phương thơm tập trung,

Cũng ko phương thơm cứu vớt tế mẹ ngươi,

Muốn mang lại cứu vớt đặng mạng tín đồ,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu vãn tế Ta toan giảng nói,

Cho đa số người thoát ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị đến gần,

Truyền đến Diệu pháp ân cần thiết thi.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ đọng,

Mười phương thơm Tăng mọi dự lễ này,

Phải toan mua sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm món, hoa quả năm màu sắc.

Lại đề xuất tìm nệm nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn uống tinc sạch sẽ báu mầu,

Đựng trong bình chén bát vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức mười phương thơm tchúng ta thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành rất thăng,

Lại thêm bố mẹ hiện tại tiền,

Đặng dựa vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày xưa Thánh Tăng những đầy đủ,

Dầu ở chỗ nào cũng giao hội về,

Nlỗi người thiền đức định tô khê,

Tránh điều pthánh thiện não siêng về Thiền-na.

Hoặc bạn đặng tư toà đạo trái,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc tín đồ tchúng ta hạ kinh hành,

Chẳng đê mê quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc tín đồ đặng Lục thông tấn phạt,

Và các sản phẩm Duyên ổn Giác, Tkhô hanh Vnạp năng lượng,

Hoặc clỗi Bồ-tát mười pmùi hương,

Hiện hình làm sãi làm việc gần bọn chúng sinh.

Đều trì giới khôn xiết tkhô cứng, khôn cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định crộng chổ chính giữa,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh dĩa cơm lục hoà.

Người như thế nào có chọn ra đồ dùng thực,

Đặng cúng dường Tự tứ đọng Tăng thời,

Hiện tiền prúc mẫu mã của tín đồ,

Bà con quyến ở trong thảy hồ hết nhờ ơn.

Tam trang bị khổ có lẽ rằng thoát khỏi,

Cảnh tkhô nóng rảnh rỗi hưởng trọn tbọn họ thoải mái và tự nhiên,

Như còn cha mẹ hiện nay chi phí,

Nhờ này cũng đặng bá niên thọ trường;

Như phụ huynh bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang đãng thắp sáng mọi thuộc châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước Lúc thọ thực bọn cxuất xắc,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất rứa bà mẹ phụ thân thí chủ,

Định tâm thần quán đầy đủ hãy nhớ là,

Cho chấm dứt định ý hành tnhân hậu,

Mới cần sử dụng phđộ ẩm thứ bầy tiền hiến dưng.

khi tbọn họ dụng, nên an đồ vật thực,

Trước Phật đài hoặc từ bỏ tháp trung,

Chư Tăng chụ nguyện viên dung,

Sau rồi từ nhân thể tchúng ta dùng bữa trưa.

Pháp cứu vớt tế Phật vừa nói ngừng,

Mục Liên thuộc Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mắt,

Mục Liên cũng hết than khóc rầu bi thương.

Mục Liên mẫu cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được rã,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ bé dựa vào mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oách thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ nặng nề ra.

Nhỏng sau đệ tử xuất gia,

Vu Lan Bồn pháp sử dụng mà lại độ sanh.

Độ bố mẹ còn đương trên chũm,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi siêu thông,

Ta vừa hy vọng nói con lập tức hỏi theo.

Thiện nay nam tử, Tỳ-kheo nam giới con gái,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan lại,

Cùng hàng lê trang bị vạn dân thiên hạ.

Nlỗi chí mong mỏi đền rồng ơn bố mẹ,

Lúc Này thuộc thất cụ tình rạm.

Đến Rằm mon Bảy hàng năm,

Sau Lúc kiết hạ clỗi Tăng tựu về.

Chính ngày xưa Phật Đà hoan tin vui,

Phải sắm sanh bá vị cơm canh,

Đựng trong bình chén tinc anh,

Chờ tiếng Tự tđọng chúng Tăng cúng nhường.

Đặng nguyện cầu tuy vậy con đường trường tchúng ta,

Chẳng ốm nhức cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất nạm đồng thì,

Lìa vị trí ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng hưởng trọn phước nhân duyên vui đẹp nhất,

Lại xa lìa nạn đau khổ thân,

Môn sanh Phật tử nhiệt tình,

Hạnh tu hiếu thuận đề xuất rất cần phải siêng.

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời prúc chủng loại siêu sinh,

Ngày Rằm tháng Bảy tưng năm,

Vì lòng hiếu thảo ân rạm bắt buộc thường.

Lễ cứu giúp tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng nhường chỏng Phật, chỏng Tăng,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân ban đầu,

Đệ tử Phật sốt ruột bảo quản,

Mới cần là Thích tử Thiền đức môn.

Vừa nghe kết thúc Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tđọng chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên cùng với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh thành,

Sau là cứu vớt vớt, bọn chúng sinh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP.. CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc nlỗi vầy::

Một thusinh sống nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thú viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính ra cho số nhì muôn tám nngây ngô,

Lại cũng đều có các sản phẩm Bồ-tát,

Hội trên phía trên đầy đủ mặt hay thường xuyên,

Bấy giờ, Phật lại khởi thủy,

Cùng sản phẩm đại bọn chúng Nam phương thơm triển khai.

Đáo chào bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương thô bỏ đấy nhiều năm,

Thế Tôn bèn vội vàng đến vị trí,

Lạy tức thời tía lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm ái hổ thẹn,

Chẳng hiểu sao Phật lạy lô xương,

Vội tiến thưởng xin Phật dạy tường:

“…Thầy là Từ Phụ tía phương bốn loài.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: Trong các đệ tử,

Ngươi là đệ tử mở màn dày công.

Bởi không biết đục vào không rõ,

Nên vì ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục lâu nay,

Cho bắt buộc trong những số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có các cụ phụ huynh,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sinh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi hài còn trên đây.

Ta lễ bái kỉnh fan chi phí bối,

Và ngùi ngùi vày ghi nhớ kiếp xưa.

Đống xương hỗn tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái bỏ bừa cạnh tranh coi.

Ngươi chăm chỉ xét soi cho kỹ,

Phân làm cho hai bên bạn nữ, mặt phái mạnh,

Để cho sáng tỏ cốt phàm,

Không còn lộn lạo thiếu phụ nam chất ông chồng.

Đức A-nan trong lòng thiết tha,

Biết làm thế nào rõ ràng ngoài không đúng,

Ngài bèn xin Phật bộc bạch,

Vì nặng nề chọn lựa gái trai bây giờ.

Còn sinh tiền dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng đi ăn mặc phân biệt,

Chớ Khi rã xác tiêu hình,

Xương ai nlỗi nấy, khó nhìn nặng nề phân.

Phật mới bảo: A-nan cần hiểu rõ,

Xương người vợ phái mạnh phân minh ví dụ,

Đàn ông xương White nặng nề oằn,

Đàn bà xương vơi Đen thâm dễ chú ý.

Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi lũ bà sinh đẻ mà ra,

Sanh bé bố đấu huyết ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi bé.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bầy bà, đen nhẹ nhàng hơn trai.

A-nan nghe vậy bi tráng,

Xót thương phụ huynh công dày dưỡng sinh.

Bèn cầu Phật thi ân bảo ban,

Phương pháp nào báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn mới bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta vẫn phân trần tương đối nghe!

Thân đàn bà những bề khó,

Sanh đặng con thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, tnhị đậu tợ sương,

Mai chiều giữ gìn hại chảy phi lý.

Tháng lắp thêm nhị chắc là sữa quánh.

Tháng đồ vật tía như viên huyết dừng.

Bốn mon sẽ tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện tại sinch ví dụ.

Tháng vật dụng sáu lục căn(<2>) gần như đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng phổ biến mang đến số tám muôn bốn ndở người.

Tháng sản phẩm tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín tháng thì tương đối đầy đủ vóc hình.

Mười mon là đến kỳ sinch.

Nếu con hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng nmộc nghịch làm bi lụy thân mẫu.

Nó vùng vẫy đạp quấu bừa bãi,

Làm mang lại bố mẹ hãi hùng,

Sự nhức, sự khổ không thuộc tỏ phân.

lúc sinh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví nlỗi được bạc được tiến thưởng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn cha nghĩa bà bầu mười phần cần tin.

Điều thứ nhất giữ lại gìn tnhị giáo,

Mười tháng ngôi trường tinh tướng phần lớn bề.

Thđọng hai sanh đẻ ghê ghê,

Chịu đựng đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều máy cha, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực mang lại đâu, bền chắc chẳng lay.

Thứ đọng bốn ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy mang lại bé.

Điều thứ năm lại còn khi nằm ngủ,

Ướt chị em nằm, không ẩm mốc phần con.

Thứ đọng sáu sú nước nnhị cơm,

Miễn bé sung túc chẳng nhờm, chẳng kinh.

Điều trang bị bảy không chê ô uế,

Giặt trang bị dơ của trẻ ko phiền.

Thđọng tám chẳng nỡ tách biệt,

Nếu bé đi vắng ngắt phụ vương pnhân từ người mẹ lo

Điều trang bị chín miễn bé vui lòng,

Dầu bắt buộc có nghiệp cphía cũng cam,

Tính sao hữu ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị nỗ lực.

Điều trang bị mười chẳng đam mê trau củ chuốt,

Dành mang lại con những cuộc thanh khô thanh nhàn,

Tmùi hương bé nlỗi ngọc như kim cương,

Ơn phụ vương, nghĩa bà bầu sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan buộc phải biết!

Trong bọn chúng sinh mặc dù thiệt phđộ ẩm tín đồ,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính quí, quên ân, trái đức,

Không xót thương thơm chăm sóc dục tảo lao.

Ấy là bất hiếu mang giao,

Thì những người dân ấy dễ thường bắt buộc thân.

Mẹ sinh con cưu mang mười tháng,

Cực khổ nhịn nhường nhiệm vụ trên vai,

Uống ăn chẳng đặng bởi thai,

Cho buộc phải thân thể hình hài kém nhẹm suy.

khi sinh sản hiểm nguy đưa ra xiết,

Sanh đặng rồi tinh huyết giàn giụa,

Ví như thọc máu trâu dê,

Nhứt sanh thập tử các bề khó khăn.

Con còn nhỏ tuổi phải lo săn uống sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần nhỏ,

Phải vệ sinh, nên giặt, cọ trôn,

Biết rằng nhơ bẩn dáy người mẹ không phải lo ngại gì.

Nằm phía ướt, con nằm phía ráo,

Sợ đến con ướt áo, ướt chăn uống,

Hoặc khi ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương.

Trọn bố năm mút sữa nương sữa bà bầu,

Thân bé mòn nào nệ cùng với con,

Đến khi vừa mới được Khủng khôn,

Mẹ phụ vương dạy dỗ mang đến con vỡ lòng,

Cho tới trường msinh sống thông trí huệ,

Dựng vk chồng tất cả nỗ lực làm ăn uống,

Ước hy vọng nhỏ được nên thân,

Dầu đến cha mẹ cơ bần quản lí chi.

Con đau nhỏ xíu ngay tức khắc lo chạy,

Dầu tốn hao cách mấy cũng đành,

khi con căn bệnh dịch đặng lành,

Thì bố mẹ bắt đầu an thần định trọng tâm.

Công chăm sóc dục sinh bằng non hải dương,

Cớ sao nhỏ chẳng hàm ân này!

Hoặc Khi tội vạ bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày nmộc ngang.

Hỗn bố mẹ phùng mang trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà bé chẳng nhắc ra chi,

Không tuân Sư phú lễ thức chẳng tường.

Lời bảo ban tuy vậy đường không kể,

Tiếng khuim rnạp năng lượng anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng hầu hết đàng,

Ra vào tiến thoái mắng càn người trên.

Vì thông tục tánh quen làm bướng,

Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răn uống,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không kiên nhẫn lại càng hành hung.

Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ,

Nết tập quen thuộc có tác dụng sự trớ trêu,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ phụ vương vứt bà bầu trốn sang quê người

Trước còn tập theo thời theo vậy,

Thân lập thân kiếm tìm kế sinc nnhì,

Hoặc đi mua sắm kiếm lãi,

Hoặc vào quân quân nhân cùng với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trngơi nghỉ ngăn bởi vì bà xã vày nhỏ,

Quên phụ thân quên người mẹ tình thâm nám,

Quên xđọng quên ssống nhiều năm ko về.

Xem thêm: Mua Bán Đất Di Trạch Hoài Đức 2021, Bán Đất Tại Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức

Ấy là nói những người bao gồm chí,

Chớ phần đông du hý nhưng thôi,

Sau Khi phá không còn của rồi,

Phải kiếm tìm phương thơm kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm chiếm, Hay những cờ bạc,

Phạm tội hình, tội nhân lao tù buộc phải vương vãi,

Hoặc lúc mang bệnh giữa đường,

Không người nuôi dưỡng quăng quật thân quanh đó đồng.

Hay tin dữ, bà bé cô chưng,

Cùng bà bầu phụ thân xao xác bi thiết rầu,

Tmùi hương con tỉ ti ưu sầu,

Có lúc mang dịch đui mù mù vấn vương.

Hoặc bệnh nguy kịch bởi thương vượt lẽ,

Phải đi đời làm cho quỷ duy trì hồn,

Hoặc nghe bé chẳng lo lường,

Trà đình, tửu lầu, phố phường ngao du.

Cđọng mải miết theo thiết bị bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần thức giấc chiêu mộ khang,

Làm mang lại cha mẹ than van,

Sanh bé bất hiếu buộc phải mang giờ đồng hồ đời.

Hoặc phụ huynh cho hồi già yếu đuối,

Không ai nuôi thốn thiếu thốn rất nhiều điều,

Ốm đau đói rách rưới kêu rêu,

Con không cung cấp bỏ liều chẳng tmùi hương.

Phận đàn bà còn nương bố mẹ,

Thì tất cả lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ sai dễ khiến hơn là quý ông.

Song mang lại thời điểm tòng phu xuất giá chỉ,

Lo bên ck chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội rét mướt biệt tăm biệt nhà.

Quên dưỡng dục song thân ân trọng

Không lưu giữ công có nặng nề đẻ đau,

Chẳng lo báo ơn xoay lao,

Làm mang lại bố mẹ bi thiết rầu thảm thế.

Nếu phụ huynh quở quở mắng mắng,

Trlàm việc sanh lòng hờn giận chẳng kị,

Chớ bỏ ra ông xã tiến công miên man,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền khô chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam giới cô gái,

Nói ko thuộc nghiệp dữ đề nghị mang.

Nghe Phật chứng thực mọi đàng,

Trong mặt hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, lấy cây mang củi,

Đập lệ bản thân, vào mũi vào hông,

Làm cho những nang lông,

Thảy phần đa rướm huyết, ướt đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần biến động,

Một giây lâu new tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nrộng,

Xưa ni chẳng rõ không hơn tín đồ mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lỡ lầm,

Ruột gan có vẻ nát nhỏng tung,

Tội tình nặng nề nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn nngốc ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai cầu trằn tố,

Xin Thế Tôn mẫn cầm cố bi lân,

Làm sao báo đáp thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân của bản thân mình.

Phật bèn dụng Phạm thinch sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn phụ thân nghĩa chị em nặng nề nài,

Không phương thơm báo bổ cho vừa khéo mức độ đâu.

Ví có tín đồ ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ thân phụ toàn bộ nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn cơ không thường.

Ví gồm bạn gặp cơn đói rét mướt,

Nuôi tuy vậy thân dâng không còn thân này,

Xương nghiền giết mổ nát phân thây,

Trải trăm nngớ ngẩn kiếp ơn trên đây chưa đồng.

Ví có người bởi vì công sinh dưỡng,

Tự tay bản thân khoét thủng song ngươi,

chịu thân mù về tối nlỗi vầy,

Đến trăm nđần kiếp ơn này thnóng đâu.

Ví bao gồm tín đồ nuốm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trọng tâm can,

Huyết ra mọi khu đất chẳng than,

Đến trăm nngây ngô kiếp rạm ân đâu bởi.

Ví gồm người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận ở đâu,

Tuy là việc cực nhọc biết bao,

Trải trăm nngu kiếp ko có gì đáp đền.

Ví tất cả tín đồ vày ơn dưỡng dục,

Tự treo mình cúng Phật cầm cố đèn,

Cứ treo điều này trọn năm,

Trải trăm ndại kiếp ân rạm không thường.

Ví có tín đồ xương nghiền ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt té thân mình,

Xương rã giết thịt nát chẳng pnhân từ,

Đến trăm ndại kiếp ơn bên trên chưa đồng.

Ví tất cả tín đồ vị công dưỡng dục,

Nuốt sắt lạnh thấu ruột thấu gan,

Làm mang lại thân thể đánh tan,

Đến trăm nlẩn thẩn kiếp thâm nám ân không đền rồng.

Nghe Phật nói thảy số đông gớm hãi,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi vắt ngăn,

Đồng thinc bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng thâm nám ân song đường?

Phật mới bảo các sản phẩm Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinch trên đây lưu giữ truyền.

Vì cha mẹ trì chăm phúng tụng,

Cùng hối hận hầu như lầm lỗi xưa,

Cúng dường Tam Bảo khuya sớm,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm mon Bảy cho kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng phần đa dự lễ này,

Sắm sanh lễ vật đầy đủ đầy,

Chờ tiếng câu hội đặt bày cúng dâng.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên con đường trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ thanh nhàn,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.

Mình còn buộc phải đề xuất chăm trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ lại gìn,

Những lời Ta dạy đinc ninc,

Khá buộc phải y test phụng hành chớ sai

Được điều đó mới là khỏi tội,

Bằng chẳng thì ngục tù buổi tối yêu cầu sa,

Trong năm đại tội kể ra,

Bất hiếu đầu tiên, thật là trọng chũm.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây xung quanh tư bề.

Trong lao tù này mỗi ngày lửa cháy,

Đốt tù đọng hết thảy thành than,

Có lò thổi nấu Fe mang lại chảy,

Rót vào vào miệng tù túng hành hình.

Một vá đủ cho tất cả những người tbọn họ khổ,

Lột thịt domain authority nhức thấu vai trung phong can,

Lại có chó sắt, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn phạm nhân,

Ở vào ngục gồm nệm bằng sắt,

Bắt tội phạm nằm mọi kia xong xuôi,

Rồi cho một ngọn gàng lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng giết thau.

Móc bằng sắt, thương đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ túa nhỏng mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm cho thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phạt vô phương thơm kể không còn,

Mỗi ngục tù đều phải sở hữu phương pháp trị riêng biệt,

Nlỗi là xe cộ sắt phân thây,

Chyên ổn ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ bỏ ra đặng bị tiêu diệt ngay thức thì hết sức đỡ,

Vì nghiệp dulặng ko nỡ hành thân,

Ngày đêm sống mái muôn lần,

Đến trăm nngây ngô kiếp không hoàn thành một giây.

Sự hành phạt trên A-tỳ lao tù,

Rất nặng nề nề nmộc nghịch song thân,

Chúng ngươi phần nhiều yêu cầu thân mật,

Thừa hành những câu hỏi giãi bày khoản trên.

Nhứt là bắt buộc Kinh này in chnghiền,

Truyền bá ra mang lại mọi Đông Tây

Như ai chnghiền một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một do Thế Tôn

Nếu in đặng nđần muôn quyển ấy,

Thì cũng bởi thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Clỗi Phật ủng hộ y như sngơi nghỉ nguyền.

Cha mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về chình ảnh Thiên cung.

lúc lời Phật giảng vừa chấm dứt,

Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra lớp bụi tro, muôn kiếp chẳng nề,

Dầu đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nlẩn thẩn kiếp lời Thầy luôn ghi nhớ.

Ví nhỏng bị bá thiên đao tìm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn rã rời,

Đến trăm nngu kiếp nlỗi vầy,

Chúng bé cũng chẳng trái lời Thầy khuim.

Đức A-nan kiền thiền đức đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn đặt để hiệu Kinch,

Ngày sau lan truyền bọn chúng sinc,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên tu hành.

Phật mới bảo: A-nan nên biết!

Quyển Kinh này trái thiệt cao xa,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là crộng Kinh.

Các ngươi nên giữ lại gìn tinh vi,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử khôn cùng mừng, vô cùng vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin vững chắc vẹn truyền,

Đồng nhau tựu trên Phật tiền,

Nhất chổ chính giữa đhình ảnh lễ rồi ngay lập tức lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mnghỉ ngơi mang!

Chân như một áng linc quang,

Chiếu soi năm uẩn gần như không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi vùng,

Dứt rất nhiều đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung khu chớ nghi nan,

Sắc tê nào không giống dòng không đâu mà!

Cái không nọ nào xa dòng dung nhan,

Sắc là không, ko sắc giống hệt.

Tbọn họ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu gắng thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi gồm phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng hoàn thành này mà,

Sạch nhơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy đề nghị xét thông đa số lẽ,

Nhỏng hỏng ko nhan sắc vẻ gì đâu?

Tbọn họ, tưởng, hành, thức sạch mát làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hờ hững như vậy,

Lục è cổ cơ cũng nói là ko.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương đưa ra nhưng mà có?

Bổn tánh ko soi nó phải tiêu!

Đã không lão tử vô phương cứu chữa,

Còn đâu già bị tiêu diệt, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu giỏi diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn định tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không ngăn ngại còn đbuồn phiền sợ!

Mộng tưởng không trung ương chẳng đảo điên

Chân nlỗi bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, hội chứng đề xuất đạo mầu!

Tam cầm cố Phật ngôi cao bệnh trái,

Thảy đa số nhờ Bát-nhã tu yêu cầu.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chụ góp bắt buộc đạo tnhân từ.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng crúc ấy nhưng,

Gồm đủ thần lực thiệt là buổi tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ không còn,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy đề xuất Bát-nhã ttiết qua,

Này câu thần chụ niệm ra nlỗi vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế, bố la tăng yết đế, tình nhân đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc rubi tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước bốn nguồn kkhá.

Hào quang đãng hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân vội vàng mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ý muốn độ bọn chúng,

Hoa sen chín phẩm rước đăng quang.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc nhân loại Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (đa phần, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh hao Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng bé,

Vâng lời Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương thơm đhình họa lễ,

Mười pmùi hương Tam nắm,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con đến trưởng thành và cứng cáp,

Mẹ dày âu sầu,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn quăng quật ngủ,

Ấm no không thiếu thốn,

Cậy bao gồm công phụ thân,

Chẳng quản lí yếu hèn già,

Sanh nnhị lam phe cánh.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem mặt đường học tập đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kỉm yếu.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo nghiêm túc,

Hoặc vượt Tự tứ đọng,

Hoặc hiện nay tham mê tnhân từ,

Đầy đầy đủ thiện nay duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ bọn chúng nhỏ,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại vắt,

Thân tâm yên ổn ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã từ trần,

Ác đạo xa lìa,

Cđợi thành Phật trái.

Ngưỡng trông những Đức Nhỏng Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đồ tên là Mục Liên,

Lòng bé tuyển mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe ghê Phật thuyết bảy ngày,

Minc tâm loài kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông rất đầy đủ đề nghị danh,

Muốn nắn tìm cha mẹ lòng thành cầm cố công,

Đền ơn mang lại bú sữa, ẵm bồng,

Liền cần sử dụng đạo nhãn xem vòng trần thế.

Thấy vong mẹ khổ muôn nngốc,

Ốm ốm, đói khát vào đường quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Đau lòng thương thơm người mẹ đoạ sa Diêm đình.

Tkhô hanh Đề nhìn thấy nhỏ bản thân,

Mục Liên cứu mẹ hết tình nỗ lực công

Con ơi! Mẹ đói trong tâm địa,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thsống than,

Vội xoàn trở về trần thế,

Bới cơm một bát lấy sang người mẹ mừng,

Và cơm trắng vô miệng nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy ghê hoàng,

Trong lòng gian khổ, khóc than ai oán tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trlàm việc về lạy Phật van nài mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh thanh khô chụ nguyền.

Cầu mang lại prúc chủng loại hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc bình an điều hoà.

Bảy đời phú mẫu sẽ qua,

Về trời tận hưởng phước sáng loà hào quang

Vui nghịch thư thả thanh nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập lũ trai Tăng.

Sắm sanh trăm món đồ nạp năng lượng,

Trái cây ngũ trái, mùi hương đăng ví dụ,

Chiếu, chóng, bể nước, mùng màn.

Dầu, mặt đường, tthẩm tra lá, chén xoàn đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành chổ chính giữa dọn tiệc Lan Bồn phân minh.

Cúng nhường Tam Bảo cầu Kinc,

Chư Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu đến thí nhà trai bọn,

Tâm hành thiền khô định, vái van chúc nguyền.

Tkhô cứng Đề khổ ách hết ngay tức khắc,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Ttránh.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương prúc mẫu hiện thành nuôi bé.

Nhai cơm mang đến bú sữa hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương con nhiệt thành.

Trời cao đất rộng bát ngát,

Biển hồ lai bóng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ đọng trọng ân,

Độ đời ba cõi trắng trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ chủng loại nên danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin lấy hồi hướng hầu như miền ngay sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng não phiền

Nguyện knhị trí tuệ vô bờ sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phđộ ẩm là phụ huynh mình

Hoa knhì ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành cùng với ta.

Nguyện đem công đức sinh sản ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng trọn nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương hay trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc trái đất Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này môn đồ, cùng rất đại bọn chúng, cung kính trước Phật, thực tâm hiểu tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện lấy công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm, xe pháo Pháp thường xuyên đưa, gió hoà mưa thuận, tổ quốc thịnh trị, thế giới hoà bình, dân chúng an nhàn.

Thđọng nguyện: Cầu an môn đồ ..... cùng chư thiện nam giới tín thiếu phụ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân chổ chính giữa an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phạt chổ chính giữa Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến thịnh vượng, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trung khu từ bỏ đối chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: Cầu khôn cùng mùi hương linc ..... thuộc chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, nương dựa vào sức Phật, mang đến được đạo tràng, nghe gớm nghe Pháp, sớm bay mặt đường mê, sinch về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ Kinch tạng, trí huệ như đại dương. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay chỉnh tề, lắng lòng thanh khô tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.


Chuyên mục: