Hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đất

     
*

...các loại khủng hoảng rủi ro pháp luật, gắng cơ hội làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đất


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu vừa lòng đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đây nhằm tạo hòa hợp đồng này


CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự vị – Hạnh Phúc

 

*

 

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên đến thuê (sau phía trên điện thoại tư vấn là bên A) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Bên thuê (sau đây gọi là mặt B) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý tiến hành vấn đề thuê quyền sử dụng đất và gia tài nối sát với khu đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ 

 

1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A so với thửa đất theo  ..........................................

.................................................................................................................................(2),

cụ thể như sau:

             

              - Thửa khu đất số: ...................................................

- Tờ bản vật số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bởi chữ: ..................................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Cỏ Nhật - Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cỏ Nhung Nhật

 

Những tinh giảm về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

.......................................................................................................................................

 

2. Tài sản gắn sát với khu đất là (3):.............................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Giấy tờ về quyền sở hữu gia tài có: ....................................................................

.................................................................................................................................(4)

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

 

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ................................, kể từ ngày ........../........../..............

 

 

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

 

Mục đích thuê quyền sử dụng đất và gia tài nối liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................................................................................................

 

ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Giá thuê quyền sử dụng đất và gia sản nối liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................................................................đồng;

(bởi chữ:..........................................................................................đồng Việt Nam)

             

2. Pmùi hương thức thanh toán: .................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Việc giao và thừa nhận số chi phí nêu tại khoản 1 Điều này vì chưng 2 bên tự tiến hành và chịu trách nhiệm trước lao lý.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Bên A có những nghĩa vụ sau đây:

- Giao thửa đất và gia tài nối sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho mặt B vào thời điểm ..............................................;

- Kiểm tra, kể nhở mặt B đảm bảo, giữ gìn đất, tài sản nối sát với khu đất và sử dụng khu đất, gia tài nối sát với đất đúng mục đích;

- Nộp thuế sử dụng đất;

- Báo mang lại mặt B về quyền của tín đồ thứ ba đối với thửa khu đất và gia sản nối sát với khu đất, ví như bao gồm.

 

2. Bên A có những quyền sau đây:

- Yêu cầu bên B trả đủ chi phí thuê;

- Yêu cầu bên B hoàn thành tức thì vấn đề sử dụng khu đất, tài sản gắn sát với khu đất không đúng mục đích, huỷ hoại khu đất hoặc làm cho giảm đi giá trị của đất, gia tài nối liền với đất; ví như mặt B không hoàn thành hành vi vi phạm luật, thì mặt A có quyền đối kháng phương đình chỉ hợp đồng, hưởng thụ mặt B hoàn trả khu đất, gia tài gắn sát với đất đang thuê và đền bù thiệt hại;

- Yêu cầu bên B trả lại khu đất, gia sản gắn liền với đất khi thời hạn mang lại thuê đã hết.

 

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Bên B có những nghĩa vụ sau đây:

              - Sử dụng đất, gia sản gắn liền với đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;

              - Không được huỷ hoại, có tác dụng giảm sút giá trị sử dụng của khu đất, gia sản gắn sát với đất;

              - Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;

              - Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được gia công tổn định hại mang lại quyền, lợi ích của bạn sử dụng đất xung quanh;

              - Không được cho tất cả những người không giống thuê lại quyền sử dụng khu đất, tài sản gắn sát với đất trường hợp không được mặt A đồng ý bởi văn bản;

              - Trả lại khu đất, gia tài nối sát với khu đất sau thời điểm hết thời hạn mướn.

 

              2. Bên B có các quyền sau đây:

              - Yêu cầu mặt A giao thửa khu đất, gia tài gắn ngay thức thì với đất đúng như đã thoả thuận;

              - Được sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;

              - Được hưởng huê lợi, cống phẩm từ bài toán sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 7

VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ NỘP LỆ PHÍ

             

1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan tiền có thđộ ẩm quyền theo quy định của pháp luật vị mặt A chịu trách nhiệm triển khai.

 

2. Lệ phí liên quan đến việc mướn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này vì chưng bên ................... chịu đựng trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

             

Trong quy trình tiến hành Hợp đồng này, giả dụ gây ra ttrẻ ranh chấp, những bên với mọi người trong nhà dàn xếp giải quyết bên trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; vào trường thích hợp ko giải quyết và xử lý được thì 1 trong những phía 2 bên bao gồm quyền khởi khiếu nại nhằm trải đời toà án bao gồm thđộ ẩm quyền xử lý theo pháp luật của lao lý.

 

 

 

 

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B Chịu trách nát nhiệm trước pháp luật về đều lời cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan

1.1. Những biết tin về nhân thân, về thửa đất, tài sản nối sát với đất đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa khu đất ở trong trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời nút giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất và gia tài nối liền với đất ko có tranh mãnh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và gia tài nối sát với đất ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị nghiền buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan

2.1. Những lên tiếng về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa khu đất, gia sản nối sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu gia sản gắn ngay tức thì với đất;

2.3. Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị nghiền buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã đọc rõ quyền, nhiệm vụ, ích phù hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của Việc giao kết Hợp đồng này.

             

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

tại .........................................................................................................................(12), tôi ............................................., Công triệu chứng viên, Phòng Công bệnh số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng khu đất và gia tài gắn sát với đất được giao kết thân mặt A là ............................................................................................................ và bên B là …….................................................................……..............................; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

             

              - Tại thời điểm công triệu chứng, những bên đã giao ước hợp đồng có năng lượng hành động dân sự phù đúng theo theo quy định của pháp luật;

             

              - Nội dung thoả thuận của những bên trong hợp đồng không vi phạm điều cnóng của điều khoản, không trái đạo đức xã hội;

 

              - ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hợp đồng này được gia công thành .......... bản thiết yếu (từng bạn dạng bao gồm bao gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... phiên bản chính;

              + Bên B ....... phiên bản chính;

              Lưu tại Phòng Công hội chứng một bản chủ yếu.

 

              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


Chuyên mục: