đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 5 6

     

Câu 1. Dẫn một tất cả hổn hợp khí có echảy và etilen (đktc) trải qua dung dịch nước brom, thấy cân nặng brom tăng tsi mê gia làm phản ứng là 8 gam. Thể tích khí bị nước brom dung nạp là:

A.3,36 lít B.5,60 lít

C.4,48 lkhông nhiều C.1,12 lít

Câu 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 5 6

Một hỗn hợp khí đựng ankan X và anken Y có cùng số cacbon với cùng số mol. Nếu dẫn a gam hỗn hợp khí này vào nước brom thì nên cần toàn diện 80 gam dung dịch brom 20%. Đốt cháy trọn vẹn a gam tất cả hổn hợp bên trên nhận được 0,6 mol CO2. Công thức phân tử của X cùng Y theo lần lượt là:

A.C2H6 cùng C2H4

B.C3H8 với C3H6

C.C5H10 và C5H12

D.C4H10 cùng C4H8

Câu 3. khi đốt cháy trọn vẹn hiđrocacbon X nhận được số mol CO2 bằng số mol H2O. Hỏi X nằm trong hàng đồng đẳng như thế nào sau đây?

A.Ankanđien

B.Ankan

C.Xicloankan

D.Ankan hoặc xicloankan.

Câu 4. Cho những cách làm cấu tạo sau đây:

(eginarraylleft( a ight)CH_3CH = CH_2 m \left( b ight)CH_3CH = CHCl m \left( c ight)CH_3CH = Cleft( CH_3 ight)_2\left( d ight)C_2H_5Cleft( CH_3 ight) = Cleft( CH_3 ight)C_2H_5 m \left( e ight)CH_3Cleft( C_2H_5 ight) = CHClendarray)

Những phù hợp chất như thế nào sinh hoạt trên bao gồm đồng phân cis – trans?

A.(a). (b), (c)

B.(b), (d), (e)

C.(c), (d), (e)

D.(a), (b), (d)

Câu 5. Lúc mang lại nhì anken gồm bí quyết phân tử C3H6 với C4H8 phản nghịch ứng với HBr nhận được tía thành phầm. Công thức cấu trúc của nhì anken bên trên là:

A. propen cùng but-1-en

B. propilen với but-1-en

C. propen cùng but-2-en

D. xiclopropan cùng but-2-en.

Câu 6. Khi đốt cháy hỗn hợp (X) tất cả một ankan cùng một anken nhận được a mol H2O cùng b mol CO2. Tỉ số (T = dfracab) có mức giá trị trong vòng như thế nào sau đây?

A.T = 1

B. 1 2. Dùng dung dịch thử nào sau đây để nhận ra các lọ khí trên?

A.Dung dịch Br2 cùng hỗn hợp AgNO3/NH3

B.Dung dịch Br2; hỗn hợp AgNO3/NH3 cùng dung dịch Ca(OH)2

C.Dung dịch KMnO4 cùng khí Cl2

D.Dung dịch Ca(OH)2 với hỗn hợp AgNO3/NH3

Câu 8. Cho bội nghịch ứng sau: (C_2H_4 + KMnO_4 + H_2O o left( X ight) + left( Y ight) + KOH)

Trong số đó (X) và (Y) lần lượt là các chất như thế nào sau đây?

A. C2H5OH cùng K2MnO4

B. C2H4(OH)2 cùng K2MnO4

C. C2H5OH và MnO2

D. C2H4(OH)2 với MnO2.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Dẫn 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí tất cả C2H2 với C2H4 vào hỗn hợp nước brom, lượng brom vẫn tham gia phản ứng là 11,2 gam. Tính yếu tắc xác suất theo thể tích từng khí trong hỗn hợp ban sơ.

Câu 10.Trộn một tất cả hổn hợp X bao gồm hiđrocacbon A và H2 cùng với (d_X/H_2 = 6,1818). Cho X qua niken đun nóng đến khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được các thành phần hỗn hợp Y với (d_Y/H_2 = 13,6.) Xác định công thức phân tử của A.

Câu 11. Đốt cháy hỗn hợp nhì anken X cùng Y nhận được (a + 14) gam H2O và (a + 40) gam CO2. Tính quý hiếm của a.


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lúc lão hóa một hóa học (X) bằng KMnO4/H2SO4 làm cho nóng thì thành phầm chiếm được chỉ đựng những axit CH3COOH với HOOC-CH2CH2CH2COOH. Hỏi (X) là chất nào sau đây?

(eginarraylA.CH_3 - left( CH_2 ight)_2 - C equiv CH\B.CH_3 - C equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - C equiv C - CH_3\C.CH_3 - C equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - C equiv CH\D.HC equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - C equiv CHendarray)

*

Hỏi (X), (Y), (Z), (T) cùng (Q) lần lượt là dãy chất như thế nào sau đây?

Chất

Lựa chọn

(X)

(Y)

(Z)

(T)

(Q)

A.

C4H10

C2H4

C2H6

C2H2Ag2

NH4NO3

B.

C3H8

C2H4

CH4

C2H2Ag2

NH4NO3

C.

CH4

C2H2

H2

C2Ag2

NH4NO3

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trồng Rau Sạch Trong Thùng Xốp Tại Nhà Đơn Giản, Cách Trồng Rau Sạch Trong Thùng Xốp Cực Đơn Giản

CH4C2

C2H2

H2

C2HAg

NH4NO3

Câu 3. Dãy hóa học làm sao dưới đây rất có thể pha chế buta-1,3-đien (đivinyl) bởi phản bội ứng trực tiếp?

A.Ancol etylic; metan; butan

B.Ancol etylic; butan; vinylaxetilen

C.Butan; etin; isobutan

D.Ancol etylic; isobutan; butan

Câu 4. Dẫn 120ml hơi ancol etylic (96^circ )(Dancol nguyên chất = 0,8 g/mol) qua chất xúc tác (ZnO + Al2O3) sống (450 - 500^circ C) (biêts công suất H = 90%) thì chiếm được a gam buta-1,3-đien.Giá trị của a là:

A.60,0 gam B.54,0 gam

C.48,6 gam D.5,4 gam

Câu 5. Lúc đốt cháy một anken thì số mol CO2 và nước tất cả quan hệ như vậy nào?

A.(n_CO_2 = n_H_2O)

B.(n_CO_2 n_H_2O)

D.(n_CO_2 = 2n_H_2O)

Câu 6. Khí etilen mang lại làm phản ứng cộng với H2, Cl­2, HCl,... là do nguyên ổn nhân như thế nào sau đây?

A.Do phân tử etilen đựng nhị nguyên tử C.

B.Do vào cấu tạo phân tử etilen bao gồm một links (pi ) kém nhẹm bền

C.Do phân tử etilen có cấu tạo phẳng.

D.Do etilen là chất khí.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon (Y) chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Vậy (Y) tất cả phương pháp phân tử là:

A.C2H6 B.C2H4

C.C3H6 D.C4H8

Câu 8. Cho propen phản ứng cùng cùng với HCl. Sản phẩm bao gồm của phản ứng bên trên là chất nào sau đây?

(eginarraylA.CH_2 - CH_2 - CH_2Cl\B.ClCH_2 - CH_2 - CH_3\C.CH_3 - CHCl - CH_3\D.CH_3 - CH_2Cl;CH_3Clendarray)

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Cho 2,24 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp nhì anken là đồng đẳng kế tiếp nhau qua dung dịch nước brom, thấy trọng lượng bình đựng brom tăng 5 gam. Xác định cách làm phân tử của nhì anken lấy dùng.

Câu 10. Một các thành phần hỗn hợp A bao gồm 2 olefin khí là đồng đẳng kế tiếp nhau. Nếu bạn ta thấy cân nặng của bình tạo thêm 7 gam.

a)Xác định cách làm phân tử của những olefin.

Xem thêm: Mua Bán Đất Vườn Trồng Cây Ăn Trái Quận Cái Răng, Khu Nam Cần Thơ, Gần Khu 586

b)Tính nguyên tố xác suất thể tích của hỗn hợp A. c) Nếu đốt cháy cùng thể tích bên trên của tất cả hổn hợp A với cho toàn bộ sản phẩm vào 500ml hỗn hợp NaOH 1,8M thì đã thu được đều muối bột gì? Tính khối lượng các muối hạt chiếm được.


Chuyên mục: