Cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

     

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni: Tđọng Thập Nhị Thủ Nhãn thứ.Nay chúng ta đang sống và làm việc vào thời mạt pháp. hầu hết fan cho là chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, nhưng lại thực ra không phải nắm. Chụ Đại Bi là call cầm cố mang đến tư mươi hai thủ nhãn ấn pháp và diệu dụng của chú ấy Đại Bi là diệu dụng của tư mươi hai thủ nhãn ấn pháp, kia chính là toàn cục của chú Đại Bi. Nếu quí vị chỉ biết trì niệm crúc Đại Bi nhưng mà không hành trì tứ mươi nhì thủ nhãn ấn pháp thì nhỏng người dân có tay nhưng mà không tồn tại chân, nên chẳng thể đi được. Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bốn mươi nhì thủ nhãn ấn pháp cơ mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng giống như người dân có chân mà không tồn tại tay, không làm cái gi được cả. Cũng vô bổ nhưng thôi. Vậy buộc phải để liễu triệt crúc Đại Bi, trước hết quí vị nên thông liền bốn mươi nhị thủ nhãn ấn pháp rồi đề xuất trì tụng chụ Đại Bi nữa, mới được hotline là người chiến thắng rốt ráo diệu pháp này của chỏng Phật. (Trích trong Chú Đại Bi giảng giải của HT Tuyên ổn Hóa.)

01. Như Ý Châu Thủ

01Nhược vi phụ nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả。đương ư Nhỏng Ý Châu Thủ。 01Nếu bọn chúng sanh làm sao ao ước được nhiều bự, có rất nhiều lắp thêm châu báu, vật dụng, đề nghị cầu địa điểm tay nuốm châu như mong muốn.

Bạn đang xem: Cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

Chân ngôn rằng: Án –, phạ nhựt ra, phạ nhiều ra, hồng phấn tra.

*

02. Quyến Sách Thủ

02. Nhược vi chủng chủng bất a, cầu an lành ẩn mang, đương ư Quyến Sách Thủ02. Nếu bị các vấn đề phá rối, ao ước được an ổn, nên cầu vị trí tay cầm cố dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, lã ra, tế bào nề hà ra, hồng phấn tra

*

Bảo Bát Thủ

03. Nhược vi phúc trung chư căn bệnh giả。đương ư Bảo Bát Thủ。03. Nếu ước ao trị những vật dụng bịnh trong bụng, bắt buộc cầu địa điểm tay cụ loại bát báu.

Chân ngôn rằng: Án –, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra

*

04. Bảo Kiếm Thủ

04. Nhược vi thu phục độc nhất vô nhị thiết vọng lượng quỷ thần giả。đương ư Bảo Kiếm Thủ。04. Nếu ước ao thu phục toàn bộ quỷ, thần, vọng, lượng, phải cầu địa điểm tay thế gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án – đế vậy, đế nhá, đổ vĩ nhình ảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

*

05. Bạt Chiết La Thủ

05. Nhược vi hàng phục nhất thiết thiên ma thần giả。đương ư Bạt Chiết La Thủ。05. Nếu ý muốn thu phục tất cả thiên ma thần, nên cầu vị trí tay cụ bạt tách la

Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

*

6. Klặng Cang Xử Thủ

06. Nhược vi tồi phục tốt nhất thiết oán địch giả。đương ư Klặng Cang Xử Thủ06. Nếu ước ao thu phục toàn bộ oán tặc, yêu cầu cầu vị trí tay cầm cố chày kyên cang.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ chén nhiều dã, tá-phạ hạ

*

7. Thí Vô Úy Thủ

07. Nhược vi duy nhất thiết xứ。bố úy không yên tâm giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ07. Nếu ý muốn trừ tánh nghỉ ngơi tất cả chỗ sợ hãi ko yên, buộc phải cầu nơi tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

*

8. Nhật Tinh Ma Ni Thủ

08. Nhược vi nhãn ám vô quang đãng minc giả。đương ư Nhật Tinch Ma Ni Thủ08. Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, phải cầu chỗ tay thế châu nhựt tinh ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ


*

9. Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ

09. Nhược vi sức nóng độc căn bệnh cầu tkhô cứng lương giả。đương ư Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ.

09. Nếu bị bịnh nhiệt độ độc, mong mỏi được lanh tanh không còn bịnh, đề nghị cầu khu vực tay vắt châu nguyệt tinch ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

*

10. Bảo Cung Thủ

10. Nhược vi vinc quan lại ích chức mang, đương ư Bảo Cung Thủ10. Nếu mong muốn được gia công quan liêu, thăng quan tiến chức, đề xuất cầu khu vực tay cố kỉnh cung báu.

Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

*

11. Bảo Tiễn Thủ

11. Nhược vi clỗi thiện tại anh em tảo tương phùng giả。đương ư Bảo Tiễn Thủ。11. Nếu hy vọng được mau gặp gỡ các bạn lành, cần cầu địa điểm tay nỗ lực tên báu.

Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

*

12. Dương Chi Thủ

12. Nhược vi thân thượng chủng chủng căn bệnh đưa, đương ư Dương Chi Thủ12. Nếu mong muốn trị những thứ bịnh bên trên thân, nên cầu chỗ tay nuốm cành dương liễu.

Chân ngôn rằng: Án – sơn tất địa, ca rị, phạ rị, nhiều nẫm đa, mục nhiều duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.


*

13. Bạch Phất Thủ

13. Nhược vi trừ thân thượng ác chướng nàn giả。đương ư Bạch Phất Thủ。13. Nếu muốn trừ đông đảo chướng nàn ác bên thân, phải cầu khu vực tay cố cây phất white.

Chân ngôn rằng: Án – bát na di nhình ảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga tế bào hạ nhình ảnh, tát-phạ hạ

*

14. Bảo Bình Thủ

14. Nhược vi nhất thiết thiện nay hòa quyến trực thuộc giả。đương ư Bảo Bình Thủ。14. Nếu mong mỏi tất toàn bộ cơ thể vào quyến nằm trong được hòa bình nhau, nên cầu vị trí tay rứa chiếc hồ bình.

Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

*

15. Bàng Bài Thủ

15. Nhược vi tịch trừ nhất thiết hổ lang dùng báo clỗi mãnh thú mang, đương ư Bàng Bài Thủ。15. Nếu mong xua xua loài hổ báo, sử dụng lang cùng toàn bộ ác thú, buộc phải cầu địa điểm tay cố kỉnh cái bàng bài xích.

Chân ngôn rằng: Án – dược những sam nẵng, mãng cầu dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

*

16. Việt Phủ Thủ

16. Nhược vi duy nhất thiết thời xứ。hảo ly quan liêu nạn giả。đương ư Việt Phủ Thủ。16. Nếu ý muốn vào toàn bộ thời, toàn bộ chỗ, lìa nạn quan lại quân vời bắt, phải cầu khu vực tay nỗ lực cây tủ việt.

Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

*

17. Ngọc Hoàn Thủ

17. Nhược vi nam giới thanh nữ bộc sử giả。đương ư Ngọc Hoàn Thủ17. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để không đúng khiến cho, phải cầu khu vực tay thay dòng vòng ngọc.

Chân ngôn Án – chén na hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.

*

18. Bạch Liên Hoa Thủ

18. Nhược vi chủng chủng công đức giả。đương ư Bạch Liên Hoa Thủ。18. Nếu ý muốn được các máy công đức, bắt buộc cầu địa điểm tay vắt hoa sen Trắng.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.


*

19. Thanh khô Liên Hoa Thủ

19. Nhược vi dục đắc vãng sanh thập phương thơm Tịnh Độ giả。đương ư Thanh khô Liên Hoa Thủ19. Nếu ý muốn được sanh về 10 phương tịnh thổ, đề nghị cầu khu vực tay cố hoa sen xanh.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra các bạn đà hồng phấn tra.


*

trăng tròn. Bảo Kính Thủ

trăng tròn. Nhược vi đại trí tuệ giả。đương ư Bảo Kính Thủ。 20. Nếu hy vọng được trí huệ to, buộc phải cầu nơi tay nạm loại gương báu.

Chân ngôn rằng: Án -- vĩ tát phổ ra, na ra những xoa, phạ nhựt ra, mạn trà soát lã, hồng phấn tra.

*

21. Tử Liên Hoa Thủ

21.Nhược vi diện loài kiến thập phương thơm nhất thiết chỏng Phật giả。đương ư Tử Liên Hoa Thủ。21. Nếu mong được diện kiến 10 phương thơm toàn bộ chư Phật, phải cầu địa điểm tay nạm hoa sen tím.

Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.


*

22. Bảo Kức hiếp Thủ

22. Nhược vi địa trung phục tàng giả。đương ư Bảo Khiếp Thủ。22. Nếu muốn mang được kho báu ẩn trong tim khu đất, bắt buộc cầu vị trí tay gắng chiếc bảo cấp bách.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, chén bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.


23. Ngũ Sắc Vân Thủ

23. Nhược vi Tiên Đạo giả。đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ23. Nếu mong muốn được đạo tiên, bắt buộc cầu vị trí tay cầm cố hóa hiện tại mây ngũ dung nhan.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

Xem thêm: Imperia An Phú Quận 2 Giá Tốt Có Nhà Ở Ngay, Dự Án Căn Hộ Imperia An Phú, Quận 2, Tp Hcm


24. Quân Trì Thủ

24. Nhược vi sanh Phạm Thiên giả。đương ư Quân Trì Thủ。24. Nếu mong sinh lên cõi Phạm Thiên, cần cầu địa điểm tay cầm cố trung bình trì (60).

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra cố gắng khê ra, rô tra hàm tra.


25. Hồng Liên Hoa Thủ

25. Nhược vi vãng sanh chư thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ25. Nếu muốn được sinh lên những cung ttách, đề xuất cầu chỗ tay vậy hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án – thương thơm yết lệ, tát phạ hạ.


26. Bảo Kích Thủ

26. Nhược vi tịch trừ tha pmùi hương nghịch tặc giả。đương ư Bảo Kích Thủ。26. Nếu mong xua xua đuổi giặc nghịch sống phương thơm không giống mang đến, phải cầu nơi tay nuốm cây bảo kích.

Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.


27. Bảo Loa Thủ

27. Nhược vi triệu hô tuyệt nhất thiết chỏng thiên thiện nay thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ27. Nếu ước ao triệu tất cả chỏng thiên thiện thần, nên ráng địa điểm tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án – thương thơm yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.


28. Độc Lâu Trượng Thủ

28. Nhược vi sử lệnh tuyệt nhất thiết quỷ thần giả。đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。28. Nếu ý muốn không đúng khiến cho toàn bộ quỷ thần, cần cầu vị trí tay chũm cây gậy đầu lâu.

Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

*

29. Sổ Châu Thủ

29. Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai thụ thủ giả。đương ư Sổ Châu Thủ。29. Nếu ước ao 10 phương thơm chỏng Phật nhanh chóng cho gửi tay tiếp dẫn, đề xuất cầu chỗ tay thế xâu chuỗi ngọc.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa vớ đà lật đế, tát phạ hạ.


30. Bảo Đạc Thủ

30. Nhược vi thành công độc nhất vô nhị thiết thượng diệu phạm âm thanh khô giả。đương ư Bảo Đạc Thủ。30. Nếu ao ước đã có được toàn bộ phạm âm thanh hao xuất sắc nhiệm mầu, nên cầu khu vực tay nạm mẫu linch báu.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm phần rị nhình họa, tát phạ hạ.


31. Bảo Ấn Thủ

31. Nhược vi khẩu nghiệp trường đoản cú biện xCosplay giả。đương ư Bảo Ấn thủ。31. Nếu ước ao được miệng nói biện luận xuất xắc khéo, đề xuất cầu khu vực tay vậy chiếc ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.


32. Câu Thi Thiết Câu Thủ

32. Nhược vi thiện tại thần long vương thường lai ủng hộ giả。đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ。32. Nếu muốn được thiên thần, long vương thường mang đến cỗ vũ, nên cầu nơi tay núm cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.


33. Tích Trượng Thủ

33. Nhược vi từ bi prúc hộ độc nhất vô nhị thiết bọn chúng sinh giả。đương ư Tích Trượng Thủ。33. Nếu bởi lòng từ bi ao ước mang lại toàn bộ chúng sinh được nhsinh hoạt sự che chắn giúp đỡ, nên cầu địa điểm tay gắng cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án – mãng cầu lật nạm, mãng cầu lật thế, mãng cầu lật tra chén bát nhằm, mãng cầu lật đế na dạ chén nhình ảnh, hồng phấn tra.


34. Hợp Ctận hưởng Thủ

34. Nhược vi độc nhất vô nhị thiết chúng sinh hay tương kính cẩn ái niệm đưa, đương ư Hợp Chưởng trọn Thủ。34. Nếu ước ao cho tất cả chúng sanh thường cung thương cảm quí nhau, nên cầu chỗ tay hiệp ctận hưởng.

Chân ngôn rằng: Án – chén bát hấp thụ mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại sở hữu chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)

*

35. Hóa Phật Thủ

35. Nhược vi sinh sanh bỏ ra xđọng bất ly clỗi Phật biên giả。đương ư Hóa Phật Thủ。35. Nếu mong muốn phụ thuộc vào chỗ sinh, thường ở mặt Phật, đề xuất cầu chỗ tay hiện hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – chiến mãng cầu ra, bố hàm tra rị, ca rị mãng cầu, chỉ rị mãng cầu, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.


36. Hóa Cung Điện Thủ

36. Nhược vi sinh sinh cầm ráng hay tại Phật hoàng cung trung。bất xứ tnhì tạng trung tchúng ta thân giả。đương ư Hóa Cung Điện Thủ。36. Nếu hy vọng đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp hay sinh sống trong cung điện Phật, không tbọn họ sanh ở bào thai, phải cầu vị trí tay hiện tại hóa hoàng cung.

Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.


37. Bảo Kinc Thủ

37. Nhược vi nhiều văn uống quảng học giả。đương ư Bảo Kinch Thủ。37. Nếu ao ước được học tập rộng nghe các, bắt buộc cầu địa điểm tay cầm cố quyển kinh báu.

Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.


38. Bất Thối hận Kyên ổn Luân Thủ

38. Nhược vi tùng klặng thân chí Phật thân。Bồ Đề trung ương hay bất tăn năn đưa giả。đương ư Bất Tăn năn Kim Luân Thủ。38. Nếu ước ao từ bỏ thân này cho tới thân thành Phật, trọng tâm ý trung nhân đề thường xuyên ko lui sụt, cần cầu vị trí tay nạm bất thối hận kyên luân.

Chân ngôn rằng: Án – thiết mãng cầu di tả, tát phạ hạ.


39. Đhình họa Thượng Hóa Phật Thủ

39. Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai ma đhình họa trúc ký kết giả。đương ư Đhình họa Thượng Hóa Phật Thủ。39. Nếu ý muốn 10 pmùi hương clỗi Phật mau mang lại xoa đầu tchúng ta cam kết, buộc phải cầu vị trí tay đhình họa thượng hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.


40. Bồ Đào Thủ

40. Nhược vi quả lỏa clỗi ly giá giả。đương ư Bồ Đào Thủ。40. Nếu ý muốn đạt được cây trái ngũ ly, đề nghị cầu nơi tay cầm chùm nhân tình đào.

Chân ngôn rằng: Án – A ma lã tìm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.


41. Cam Lộ Thủ

41. Nhược vi linc duy nhất thiết cơ khát lãng mạn đắc thanh hao lương giả。đương ư Cam Lộ Thủ。41. Nếu ý muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no ấm lanh tanh, đề nghị cầu chỗ tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô chưng ra tố rô, bác bỏ ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.


42. Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ

42. Nhược vi năng phục tam thiên đại thiên quả đât ân oán ma giả。đương ư Tổng Nhiếp đáp Thiên Tý Thủ。42. Nếu ao ước hàng phục ma oán vào cõi đại thiên, buộc phải cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, rẻ phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.


Chuyên mục: