Bản nhận xét viên chức thi thăng hạng violet

     

Mẫu phiếu review và phân loại viên chức (dành đến giáo viên) PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học 202.. – 202...

Bạn đang xem: Bản nhận xét viên chức thi thăng hạng violet

​Họ với tên (in hoa): ............................................................................................................... Chức vụ nghề nghiệp: ...................................................................................................... Đơn vị công tác: .................................................................................................................. Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ………….. Hệ số lương: .........................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Hiệu quả thực hiện quá trình hoặc trọng trách theo vừa lòng đồng thao tác đã cam kết kết: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ 3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, tinh thần hợp tác cùng với đồng nghiệp cùng việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 4. Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2. Phân nhiều loại đánh giá


*

Mẫu phiếu đánh giá phân các loại viên chức là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức, gồm những phần tự tấn công giá, phần giành cho viên chức cai quản lý, phần reviews và xếp loại viên chức của cung cấp trên nhằm hoàn thiện phiếu tiến công giá kết quả công tác, rèn luyện của chính mình trong năm vừa qua. Để tấn công giá, xếp một số loại viên chức thì viên chức nên tự viết phiếu đánh giá và căn cứ vào thực trạng phấn đấu trong năm để nhận ra mức reviews phù hợp.

Phiếu review và phân nhiều loại viên chức 2022

1. Phiếu nhận xét phân loại viên chức 2022Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo đưa ra quyết định 3277/QĐ-BGDĐTMẫu phiếu reviews phân các loại viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CPPhiếu đánh giá, phân một số loại viên chức chuyên môn, nghiệp vụPhiếu nhận xét phân các loại viên chức - mẫu 1Phiếu review phân các loại viên chức - chủng loại 2Phiếu reviews phân các loại viên chức - mẫu 3Phiếu đánh giá phân nhiều loại viên chức - mẫu 4Phiếu review phân các loại viên chức - mẫu 5Phiếu review phân nhiều loại viên chức - mẫu 6Phiếu nhận xét phân các loại viên chức - mẫu mã 7Phiếu đánh giá phân một số loại viên chức - chủng loại 8Phiếu review phân một số loại viên chức - mẫu mã 92. Phía dẫn bí quyết viết phiếu review xếp các loại viên chức 2022

1. Phiếu nhận xét phân các loại viên chức 2022

Phiếu tấn công giá, xếp loại chất lượng viên chức theo ra quyết định 3277/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ cùng tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tứ tưởng:……………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:……………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:……………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………..

5. Tác dụng thực hiện nay chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, quá trình công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp lớn (đối với đông đảo vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc thẳng giải quyết các bước của bạn dân cùng doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG đến VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự thừa nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Trường đoản cú xếp các loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không xong nhiệm vụ).

…., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành riêng cho cấp gồm thẩm quyền đánh giá)

1. Nhấn xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…, ngày....tháng....năm....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá phân các loại viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ..........

Họ với tên: ..........................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................

Đơn vị công tác: ................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Bao gồm trị bốn tưởng:

...........................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

..........................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:

..........................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

.........................................................................................

5. Hiệu quả thực hiện tại chức trách, trách nhiệm được giao (xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; phần trăm hoàn thành, chất lượng, giai đoạn công việc):

........................................................................................

6. Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp (đối với hầu như vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc thẳng giải quyết công việc của fan dân với doanh nghiệp):

......................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lí lý, phụ trách:

.................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, cai quản lý:

.................................................................................

9. Năng lượng tập hợp, đoàn kết:

.................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự thừa nhận xét ưu, khuyết điểm:

...............................................................................

2. Từ xếp loại chất lượng:

...................................................................................

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT (Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành riêng cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Dấn xét ưu, khuyết điểm:

...................................................................................

...................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp các loại chất lượng:

...................................................................................

...................................................................................

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm vụ; không ngừng nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Phiếu đánh giá, phân loại viên chức siêng môn, nghiệp vụ

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

- Họ với tên: ……………………… ; Mã số ngạch viên chức: ……………………………

- chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………

- Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….……...…

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Hiệu quả thực hiện các bước hoặc trách nhiệm theo thích hợp đồng thao tác đã ký kết kết (nêu nút độ ngừng nhiệm vụ)

- Chấp hành tráng lệ và trang nghiêm quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung cập nhật phù hợp với đối tượng người sử dụng học sinh; bảo đảm khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

- Không xong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu quả; hay xuyên tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện và đào tạo và luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học tập theo hướng thay đổi - lấy học viên làm trung tâm. Giảng dạy được không ít tiết thực hiện giáo án năng lượng điện tử.

- công tác giảng dạy, giáo dục học viên là trách nhiệm cơ bạn dạng của đơn vị trường nói bình thường và mỗi giáo viên nói riêng, nên phiên bản thân luôn đề cao công tác làm việc giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi trình độ nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, cải thiện hiệu quả giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

*Học sinh:

Duy trì sĩ số: 100%

Hạnh kiểm:

Thực hiện nay đầy đủ: 30/30 emKhông triển khai đầy đủ: 0/30 em

* học tập lực:

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

04

16.7

14

58.3

06

25

00

00,0

Tham gia không thiếu thốn các trào lưu do bên trường, công đoàn cùng liên đội phát đụng và đạt giải:

- Thi Toán tuổi thơ có …. Em đạt giải khuyến khích

- Thi chữ viết đẹp cấp cho trường tất cả …. Em giành giải A, …. Em được công nhận.

- Thi trò nghịch dân gian, Thi hội khỏe khoắn phù Đổng cấp trường đều phải có giải thưởng.

- Tham gia tương đối đầy đủ và đạt công dụng cao vào các phong trào do Liên đội phát động.

- Năm học tập 20…- 20…. Chi đội …. đã giành danh hiệu Chi nhóm Vững mạnh.

*Giáo viên:

- thực hiện soạn, giảng đúng theo phân phối trình.

- Đảm bảo ngày, giờ công.

- Tham gia đầy đủ các phong trào do bên trường, công đoàn vạc động.

- Được bảo lưu kết quả giáo viên dạy tốt cấp huyện năm học 20....- 20...

- Đạt giải khích lệ trong hội thi Giáo án năng lượng điện tử cung cấp huyện.

*Công tác không giống được giao:

- bạn dạng thân luôn luôn luôn liên tiếp nghiên cứu, vận dụng những văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; thực hiện chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan cai quản cấp bên trên để chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.

- là 1 đảng viên bản thân luôn luôn thực hiện giỏi nguyên tắc tập trung dân chủ tại đưa ra bộ, luôn luôn nêu cao lòng tin ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối hoàn hảo chấp hành sự phân công điều hễ của tổ chức, luôn luôn làm đúng chức năng, trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi được giao, chuẩn bị nhận trách nhiệm và ngừng tốt nhiệm vụ, dám suy nghĩ dám làm, năng động sáng chế và gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của chi bộ cùng nhà trường. Liên tiếp lắng nghe chủ ý đóng góp của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để mọi fan được tự do bày tỏ chính kiến, ước muốn của mình.

- là một trong những UVBCH Công đoàn bạn dạng thân luôn luôn cố gắng ngừng tốt công tác Công đoàn.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

- có ý thức cao vào công việc, luôn luôn luôn xong tốt quá trình được giao.

- Có lòng tin phối hợp, hòa hợp tác giỏi trong công việc đối với đồng nghiệp và những đoàn thể trong cơ quan để triển khai nhiệm vụ chung. Nhằm mục đích hoàn thành công việc chuyên môn của bản thân mình và của tất cả cơ quan.

3. Về lòng tin trách nhiệm, thái độ giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác với đồng nghiệp với việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức

Có lòng tin đoàn kết với tất cả người, xây dừng được quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ lại gìn câu kết nội bộ, gần gũi với nhân dân, ko có bộc lộ xa rời quần chúng.

Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng. # để hành vi đúng trong bí quyết ứng xử cùng giao tiếp công việc cũng như trong công việc chuyên môn.

Luôn gồm ý thức từ học, từ rèn, tu chăm sóc về phẩm chất đạo đức, cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bao gồm lối sinh sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh với nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận tải “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích vào giáo dục”; cuộc đi lại “Xây dựng môi trường thiên nhiên học tập thân thiện”, trào lưu xây dựng “Trường học tập thân thiện, học viên tích cực”.

Các khoản thu của thôn luôn luôn luôn đóng góp không hề thiếu và thực hiện trang nghiêm các lý lẽ của địa phương khu vực cư trú, gia đình đã chấm dứt các khoản góp sức với địa phương trong năm 20….

Luôn khích lệ quần chúng triển khai đường lối công ty trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

4. Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức

- luôn chấp hành tốt mọi công ty trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của phòng nước, của phòng trường, của ngành giáo dục. Luôn thực hiện tại phương châm "Sống và thao tác làm việc theo Hiến pháp với Pháp luật".

- nhận thức cùng vận dụng đúng chuẩn chủ trương, nghị quyết của chi bộ, chủ yếu sách, Pháp luật của nhà nước vào nghành nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có niềm tin trách nhiệm cao trong các bước được giao.

- Có lòng tin đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan liêu điểm, mặt đường lối, chế độ của Đảng với Nhà nước.

- luôn có ý thức trường đoản cú học, trường đoản cú bồi dưỡng, hay xuyên tham dự các cuộc tập huấn của phòng trường, của ngành tổ chức, đồng thời luôn luôn có chủ ý để xây dựng, rút kinh nghiệm và trao đổi đưa ra phương hướng cải cách và phát triển giáo dục ở địa phương ngày một đi lên.

- Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được gia công theo giải pháp trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

- Chấp hành xuất sắc các khí cụ của Đảng với Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và tiêu cực.

- Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, xấu đi trong đơn vị chức năng công tác.

Tự dấn xét phần đa ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

- Luôn nỗ lực học hỏi bạn bè, đồng nghiệp.

- nhiệt tình trong công việc

Khuyết điểm

- Tính hay nóng nảy.

- công tác làm việc phê cùng tự phê chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

.............................................................................................................………….....................

...................................................................................................................…………...............

Cá nhân trường đoản cú phân các loại theo công dụng đánh giá: hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự đánh giá

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Dấn xét của Thủ trưởng địa điểm viên chức làm việc

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Đánh giá chiều hướng và tài năng phát triển

..................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................

4. Kết luận phân một số loại của tập thể solo vị:.........................………………..........................

………, ngày…. Tháng…. Năm …......

Thủ trưởng nơi viên chức làm cho việc

(Ký tên cùng ghi rõ họ tên)

Phiếu reviews phân các loại viên chức - chủng loại 1

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.......... TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2021

Họ và tên: .................................……

Chức danh nghề nghiệp: Giáo Viên

Đơn vị công tác: trường Tiểu học ….

Hạng chức vụ nghề nghiệp: gia sư Tiểu học tập hạng 2; Bậc: 4/9 ; thông số lương: 3.33

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Hiệu quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vừa lòng đồng thao tác làm việc đã cam kết kết:

- luôn luôn thể hiện tính công ty động, sáng tạo, bảo vệ hòan thành trọng trách được giao.

- Trong tiến hành nhiệm vụ bạn dạng thân luôn luôn phát huy nguyên tắc triệu tập dân chủ, chấp hành tiến hành theo con đường lối, nhà trương của Đảng, cơ chế pháp luật của nhà nước.

- luôn luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn hòan thành trách nhiệm được giao.

- kết quả khi được phân công:

+ Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp ngôi trường năm học........

+ Xếp loại hoàn thành Bồi chăm sóc thường xuyên.

- đánh giá chuyên phản ánh loại: Tốt

- ngày giờ công: Đảm bảo đầy đủ, không quăng quật giờ, vứt lớp. Có tinh thần trách nhiệm cao vào giảng dạy.

- Đạt chuyên môn đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo dạy dỗ đúng ngôn từ chương trình và planer dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn thận theo hướng thay đổi mới.

- thường xuyên tham gia bồi dưỡng, từ bỏ bồi dưỡng cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp:

- phiên bản thân tôi hoàn hảo không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của phòng giáo, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

- Tôi luôn luôn luôn có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ của phiên bản thân qua những tiết dự giờ người cùng cơ quan và tham dự chuyên đề ở trong phòng trường tổ chức.

- sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, nhân dân và học viên tín nhiệm.

- Sống chủng loại mực, vào sáng; gồm uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

3. ý thức trách nhiệm, thái độ giao hàng nhân dân, lòng tin hợp tác cùng với đồng nghiệp với việc thực hiện quy tắc xử sự của viên chức:

- Tôi luôn luôn trung thực với mọi chính sách báo cáo, kết quả giảng dạy, và kết quả đánh giá chỉ học sinh.

- Trong môi trường tập thể tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết với đa số người, thời gian nào tôi cũng có thể có tinh thần chia sẻ quá trình với người cùng cơ quan trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- trong những khi tiếp xúc với dân chúng tôi luôn giữ thái độ đúng mực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đường đường chính chính của phụ huynh học sinh.

Xem thêm: Phim One Piece Tập 927 Full Hd 1080P Việt, One Piece Tập 927

- tình yêu yêu, sự vô tư và nhiệm vụ của một bên giáo lúc nào cũng khá được tôi để lên bậc nhất hoàn thành giỏi mọi quá trình được giao.

4. Việc tiến hành các nhiệm vụ khác của viên chức:

- phiên bản thân tôi luôn luôn tu dưỡng đạo đức, lối sinh sống lành mạnh luôn luôn nhắc nhở người thân trong gia đình trong gia đình chấp hành xuất sắc pháp luật, thực hiện theo nhà trương, mặt đường lối, chế độ của Đảng và Nhà nước.

- Tự phiên bản thân bao gồm tinh thần xuất sắc trong việc tiết kiệm, chiến đấu chống tham nhũng, lãng phí, quan lại liêu, luôn giữ gìn tư biện pháp đạo đức, tiến hành sớm và tráng lệ cuộc đi lại “ học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- luôn luôn giữ gìn sự hòa hợp trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần cận với phần nhiều người, gồm thái độ và tinh thần giao hàng nhân dân tốt.

- quan liêu hệ giỏi với dân chúng tại nơi cư trú, được quần chúng. # yêu mến.

PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản ngại lý, điều hành và quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

.........................................................................................................................

6. Kết quả buổi giao lưu của đơn vị được giao quản lí lý, phụ trách:

.........................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá chỉ ưu, nhược điểm:

Ưu: ân cần trong công tác, luôn ngừng tốt nhiệm vụ được giao.

Nhược: Đôi khi chưa khéo trong up load công việc.

2. Phân nhiều loại đánh giá: kết thúc tốt nhiệm vụ

Ngày....tháng ... Năm 2021

Viên chức tự đánh giá

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý loài kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Dấn xét của chỉ đạo trực tiếp thống trị viên chức:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày....tháng … năm 2021

Thủ trưởng trực tiếp tiến công giá(ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhấn xét ưu, nhược điểm:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Công dụng đánh giá, phân một số loại viên chức:

(Phân loại reviews theo một trong các 4 nấc sau: ngừng xuất dung nhan nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày … tháng … năm 2021

Thủ trưởng đối chọi vị

……........................

Phiếu đánh giá phân loại viên chức - chủng loại 2

PHÒNG GD&ĐT..........

TRƯỜNG THCS.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨCNăm 2021

Họ và tên: ..............................................

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên thcs hạng II

Đơn vị công tác: trường THCS...................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

- Về bốn tưởng thiết yếu trị

+ bản thân tôi luôn chấp hành giỏi mọi công ty trương , con đường lối, chế độ của Đảng cùng pháp luật của nhà nước.

+ luôn luôn đấu tranh chống suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng thiết yếu trị, phai ngạt lí tưởng, luôn đảm bảo an toàn lẽ phải, đảm bảo người tốt.

+ luôn luôn gương mẫu mã trong hầu hết lĩnh vực, tương tự như tuyên truyền chuyển động bà con nhân dân triển khai đúng quan liêu điểm, con đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và cơ chế tại địa phương.

+ gia nhập học tập các chỉ thị quyết nghị của Đảng đầy đủ, tích cực.

2. Đạo đức, lối sống:

+ phiên bản thân luôn luôn luôn thực hiện và học tập tập tuân theo theo tấm gương đạo đức của hồ nước Chí Minh.

+ Không giao động trước những khó khăn thử thách

+ tất cả phẩm hóa học đạo đức tốt, tác phong cấp tốc nhẹn, mẫu mực

+ Có niềm tin đoàn kết, bao gồm lối sinh sống trong sạch, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.

+ gồm mối quan lại hệ xuất sắc với nhân dân, học sinh cùng mái ấm gia đình thực hiện giỏi các quy định trong phòng nước với địa phương nơi cư trú.

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:

+ luôn luôn viết, nói và làm đúng quan liêu điểm, con đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước.

+ Làm giỏi công tác tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành đúng quan tiền điểm, đường lối, nghị quyết cơ chế của Đảng cũng như cơ chế pháp luật của phòng nước.

+ luôn tự giác học hành không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nêu cao phương châm đầu tàu gương mẫu, thực hiện trang nghiêm các nguyên tắc tổ chức triển khai trong làm việc đảng.

- luôn đấu tranh, phòng chống những bộc lộ suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự đưa hóa”.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

+Thực hiện tại nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, gương mẫu mã chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu triển khai nền nếp, chính sách sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, qui định của tổ chức, cơ quan, solo vị.

5. Kết quả thực hiện tại chức trách, trọng trách được giao (xác xác định rõ nội dung công việc thực hiện; phần trăm hoàn thành, chất lượng, quy trình tiến độ công việc):

* Về công tác giảng dạy:

- Tôi được công ty trường phân công huấn luyện và đào tạo bộ môn giờ đồng hồ Anh tự 6- 9, kiêm bỏ ra hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

- soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp lúc đúng nguyên tắc .

- Dự giờ, dạy dỗ đổi mới cách thức và thao giảng vừa đủ theo chiến lược nhà ngôi trường đã đề ra .

- Có lòng tin cầu tiến, không kết thúc học hỏi để cải thiện năng lực cũng tương tự chuyên môn nghiệp vụ.

- Trong cơ quan trường học bạn dạng thân luôn năng nổ vào công việc, diễn tả vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao. Không còn lòng hết sức với các bước được giao.

- Ý thức trách nhiệm cao, từ giác vào lao động, học tập, công tác.

- luôn luôn quan tâm, thân cận với học tập sinh, rèn tài năng sống, kĩ năng giao tiếp của học tập sinh.

- tiếp tục tham mưu giúp đỡ tổ trưởng , những thành viên trong tổ nhằm ngày càng unique đi lên

Trong quá trình công tác, phiên bản thân luôn luôn có ý thức trách nhiệm quá trình và kết thúc tốt trách nhiệm được giao, trường đoản cú giác, vồ cập trong công việc. Tôi luôn thực hiện công việc đúng giờ, đúng chiến lược nhà ngôi trường đề ra. Vày vậy tôi có được những thành tựu như sau:

+ Khối 6 đạt 78% bên trên trung binh trở lên. Trong số ấy khá giỏi chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong các số đó khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên mức độ vừa phải trở lên. Trong các số ấy khá xuất sắc chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong số ấy khá giỏi chiếm 28%.

- So với công dụng năm trước thì tỉ lệ học viên khá, xuất sắc ,trung bình cao hơn năm trước. Đó cũng là công dụng nỗ lực phấn đấu của tất cả thầy cùng trò cũng giống như việc giúp sức của đơn vị mình.

* Công tác chuyển động khuyến học khuyến tài.

- Kết phù hợp với ban ngành vào xã bỏ ra hội khuyến học đã tuyên truyền các chủ trương cơ chế của Đảng, đơn vị nước, của địa phương về công tác làm việc khuyến học tập khuyến tài.

- trải qua các buổi họp PHHS tổ chức triển khai tuyên truyền rộng lớn đến bố mẹ học sinh về những tiêu chí hoạt động vui chơi của Chi hội, ý nghĩa sâu sắc của việc đăng ký mái ấm gia đình hiếu học, mẫu họ hiếu học.

- bỏ ra hội đang tham mưu với chỉ huy địa phương nhằm củng cố, desgin hoàn thiện tổ chức Hội bên trên địa bàn.

- Kết hợp tốt với những Đoàn thể trong thôn trong câu hỏi vận động những tổ chức, cá thể quyên góp tặng kèm quà cùng học bổng cho học viên nghèo, học sinh có thực trạng khó khăn trong đơn vị trường. Tổ chức vận động học sinh đến trường, quan tiền tâm, trợ giúp học sinh nghèo có nguy hại bỏ học.

- Thưởng và hỗ trợ cho GV trong phong trào bồi dưỡng HS tốt :

- Thưởng cho học viên Tiên tiến, học tập sinh tốt và học tập sinh giành giải cấp huyện, cung cấp tỉnh.

* Về công tác quần bọn chúng đoàn thể:

- gồm mối quan lại hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với Đảng uỷ cơ sở cũng tương tự chi cỗ nơi cư trú.

- Đẩy dũng mạnh các chuyển động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chủ yếu trị - làng hội nghỉ ngơi địa phương, cơ quan đơn vị chức năng công tác.

- bản thân tôi không xong học tập, nghiên cứu. Luôn xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thái độ giao hàng nhân dân, công ty (đối với hầu như vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc thẳng giải quyết công việc của bạn dân và doanh nghiệp):

- Thực hiện giỏi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, làng hội xuất sắc nhằm triển khai phương châm phối phối kết hợp giáo dục học tập sinh. Tất cả ý thức nhiệm vụ và lòng tin phục

vụ nhân dân, đấu tranh với những bộc lộ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

a. Ưu điểm

+ Ý thức trọng trách cao, từ bỏ giác trong lao động, học tập, công tác.

b. Hạn chế, khuyết điểm

- Về công tác giảng dạy:

+ chưa thực sự giành các thời gian đầu tư vào chuyên môn, đôi khi còn chưa bạo dạn dạn.

+Tinh thần phê với tự phê không cao.

- Về tham gia công tác làng hội:

+ không thực sự có quan hệ trực tiếp với quần bọn chúng nhân dân.

- Còn nể nang, e dè, mắc cỡ va chạm.

2. Từ bỏ xếp loại chất lượng: xong xuôi tốt nhiệm vụ

....., ngày…...tháng.......năm……....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

....., ngày....tháng…...năm……..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần giành riêng cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Dìm xét ưu, khuyết điểm:

...............................................................................................................................

2. Công dụng đánh giá, xếp một số loại chất lượng:

...............................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; xong tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ).

......, ngày......tháng…...năm….....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Phiếu đánh giá phân các loại viên chức - mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT......

TRƯỜNG TH......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2021

Họ cùng tên:.....................................................................

Chức danh nghề nghiệp:...............................................

Đơn vị công tác: Trường đái học.................................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Hiệu quả thực hiện các bước hoặc trách nhiệm theo vừa lòng đồng thao tác làm việc đã cam kết kết:

Chấp hành tráng lệ quy chế chuyên môn; biên soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung cập nhật phù hòa hợp với đối tượng học sinh; bảo vệ khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cấp trình độ trình độ nghiệp vụ; liên tiếp dự tiếng thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; hay xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và huấn luyện và luôn luôn đổi mới phương thức dạy học tập theo hướng đổi mới - lấy học viên làm trung tâm. Giảng dạy được không ít tiết thực hiện giáo án năng lượng điện tử.

Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là trách nhiệm cơ bản của đơn vị trường nói phổ biến và mỗi cô giáo nói riêng, nên bạn dạng thân luôn luôn đề cao công tác làm việc giảng dạy, tích cực và lành mạnh học tập, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu trái giờ dạy.

Kết quả reviews định kì thời điểm cuối năm học ........ Của lớp ...... Cụ thể như sau:

Sĩ sốĐánh giá chỉ môn học với HĐGDĐánh giá năng lượng và phẩm chất
THCTĐC
SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%
261246%1454%01246%1454%0

Bản thân luôn luôn luôn liên tiếp nghiên cứu, vận dụng những văn phiên bản của ngành, nghành trong công tác; thực hiện lãnh đạo của trình độ và BGH để kết thúc tốt trách nhiệm được giao. Đánh giá chuẩn chỉnh nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc triển khai quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- tận tâm với nghề nghiệp, tất cả ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có lòng tin đoàn kết, yêu đương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống thường ngày và vào công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với những người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp quang minh chính đại của người học, đồng nghiệp và cùng đồng.

- Tận tụy với công việc; triển khai đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

- công bình trong huấn luyện và giáo dục, reviews đúng thực chất năng lượng của tín đồ học; thực hành thực tế tiết kiệm, chống bệnh thành tích, phòng tham nhũng, lãng phí.

- triển khai phê bình với tự phê thông thường xuyên, nghiêm túc; tiếp tục học tập nâng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nước ngoài ngữ, tin học để ngừng tốt trách nhiệm được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, ý thức hợp tác cùng với đồng nghiệp cùng việc tiến hành quy tắc xử sự của viên chức:

- Tôn trọng học sinh, lắng nghe những ý kiến, niềm nở đến cảm xúc của học tập sinh, không làm cho những em bị lệ thuộc.

- Tạo khoảng không gian học tập từ bỏ giác, túa mở, khuyến khích học viên chủ động, sáng tạo học tập, tạo thời cơ công bằng với tất cả học sinh.

- Trong tiếp xúc với công dân, phụ huynh học viên tại trường luôn luôn có thể hiện thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh.

- Trong quan hệ nam nữ đồng nghiệp luôn luôn chân thành, thân thiện, nhiệt độ tình trợ giúp nhau cùng tân tiến vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo chung ở trong phòng trường.

4. Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức:

- luôn luôn chấp hành giỏi mọi công ty trương, mặt đường lối, Nghị quyết, cơ chế của Đảng, Pháp luật trong phòng nước, của phòng trường, của ngành giáo dục. Luôn luôn thực hiện phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp cùng Pháp luật".

- dìm thức với vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của chi bộ, thiết yếu sách, Pháp luật của phòng nước vào nghành nghề nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn luôn có lòng tin trách nhiệm cao trong quá trình được giao, thân thiện tham gia công tác đoàn thể, đón đầu trong các trào lưu thi đua của Đoàn - Hội - Đội.

- tiến hành nghiêm những việc cán bộ, viên chức không được gia công theo pháp luật trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tư tưởng thiết yếu trị vững vàng, luôn luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, ko mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

- Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức vào sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp vào công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

Nhược điểm:

- vào công việc chưa mạnh dạn trong công tác làm việc tham mưu đề xuất mang đến lãnh đạo.

2. Phân loại đánh giá: ngừng xuất sắc nhiệm vụ

......,ngày..... Tháng. ....năm 2021

Viên chức tự tấn công giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

........................................

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


Chuyên mục: Làng Game Việt